Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма , при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

  • Ученици в задължителна училищна възраст,които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
  • За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;
  • Лица, навършили 16-годишна възраст;