Методът "Работни станции" в час по математика в VII клас

Методът "Работни станции" в час по математика в VII клас

Методът "Работни станции" в час по математика в VII клас

29.11.2022 г.

Методът на работните станции спада към групата на отворените методи на преподаване и популярността им до голяма степен се дължи на възможността за индивидуализиране и диференциране на обучението. На всяка една от станциите има разнообразни задания с различна степен на сложност. Задачите са разнообразни по вид и форма, използват различните сетива. Упражненията са обединени от дадена тема, като се акцентира на ученето чрез действие. Учениците минават през станциите и работят по съответните задачи.

Вчера в часа по математика в VII"б" клас беше приложен този метод. Изключително полезно и интересно за учениците.

Темата - Линейни уравнения ( упражнение) беше подходяща за прилагането му. Обособена беше станция “Антим I” с ръководител Лора Кинанева. Подстанциите бяха три. Всяка от тях работи по казус, отговора на който се намираше в решението на зададено уравнение. Всички екипи се представиха блестящо и обосноваха отговорите на поставените казуси точно и аргументирано. Отговорникът обобщи всички решения на казусите и по интересен начин представи изводите от работата на работните станции.

Поздравления за иновативния подход на госпожа Невина Вунцова-преподавател по математика.